• Youth & Teens 3 כלים למיפוי קהילה: סדנה/הכשרה זו מעניקה למשתתפיה כלים מעשיים למיפוי אוכלוסיות – משלב תכנון המיפוי ועד הוצאתו אל הפועל.

 

  •  כלים לפעולה קבוצתית בונה: הכשרה זו מיועדת לקבוצות תושבים וקבוצות פעילים (כגון וועדי בתים, נציגות שכונה, צוות פעולה ממוקד נושא של תושבים וכיוצא בזה). במסגרתם ניתנים כלים לתקשורת בונה בין תושבים וכלים לקידום פרויקטים ברמת הבניין והשכונה. כולל תרגול באמצעות סימולציות, חילוץ דילמות, פסיכודרמה ועבודה בקבוצות קטנות. ניתן לשלב עם ליווי והנחייה תוך כדי עבודת שטח, לאורך תפעול הפרויקט, ותוך כדי רכישת כלים להתמודדות עם חסמים ואתגרים.

 

  •  ניהול שיחות קשות והתמודדות עם קונפליקטים: מחלוקות ושיחות טעונות הם חלק יומיומי של צוות מקצועי וצוות מתנדבים הנותנים מענה לפניות מתוך הקהילה. הסדנא כוללת היכרות עם מרכיבי ‘שיחות קשות’ וכליים פרקטיים להתמודדות עם שיחות מעין אלו, תוך כדי תרגול של סימולציות מעולמות התוכן עימם מתמודדים המשתתפים.

 

  •  כשירות תרבותית: הקניית כלים בתחום והכשירות הבין תרבותית לפעילים ומתנדבים בקהילות ירושלים תושבי ירושלים ולעובדים מקצועיים ועובדי סמך נותני שירותים הפועלים בקרב קהילות שונות. בייחוד, למוזאיקה מומחיות בפיתוח מודלים המותאמים ליוצאי ברית המועצות וליוצאי אתיופיה.

 

  •  כלים גישוריים לקבוצות בני נוער: מוזאיקה מציעה מגוון סדנאות בכלים גישוריים המותאמים לקבוצות בני נוער (לדוגמא: תנועות נוער, בתי ספר וכו’), הכוללים דיון, סרטונים והפעלות.