Project Description

איחוי פגיעה בין פוגע ונפגע בתיק פלילי: צדק מאחה הוא הליך אשר במסגרתו נפגשים פוגע ונפגע המעורבים במעשה פלילי, בהשתתפות נציגי הקהילה, במטרה להביא לתיקון הפגיעה.

.